Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Warsztatowy Klub Sportowy

Znając potrzeby i marzenia osób dotkniętych niepełnosprawnością, w tym szczególnie z epilepsją wyszliśmy im naprzeciw i zrealizowaliśmy ich pragnienia dotyczące uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Członkowie naszego Stowarzyszenia to ludzie chorzy, często borykające się z ubóstwem i osamotnieniem. Zorganizowanie takich warsztatów z pewnością przyczyniło się do uzyskania nowych cennych doświadczeń, wspomnień i niecodziennych przeżyć, rywalizacji. Życie tych osób stało się pełniejsze , bogatsze, ułatwiło im integrację ze społeczeństwem. Ideą przewodnią zajęć było propagowanie uprawianie sportu oraz poznawanie nowych dyscyplin sportowych przez osoby niepełnosprawne.
Sport w życiu osób niepełnosprawnych odgrywa pozytywną rolę, kształtuje moc konieczną do walki z przeciwnościami losu, których niestety nie brakuje. Sport daje możliwość zapomnienia o swoich ułomnościach, swojej inności.


Uprawiając sport osoby niepełnosprawne bardzo często przezwyciężają samych siebie, udowadniają tym samym, że niepełnosprawność nie oznacza rezygnacji z aktywności. Sport to doskonała okazja do odkrycia możliwości własnego rozwoju w sferze, która wydawała się wyjątkowo trudna.
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki zrealizowało projekt polegający na zorganizowaniu zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Ozorków. Beneficjentami naszego projektu była grupa 10 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Ozorków, na co dzień podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki. Uczestnicy wzięli udział w Bloku zajęć sportowych, które obejmowały ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia grupowe. Rodzaj proponowanych ćwiczeń grupowych dla uczestników projektu to ćwiczenia porządkowo – dyscyplinujące, ćwiczenia kształtujące, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe. W ramach ćwiczeń indywidualnych przeprowadzono ćwiczenia czynne, ćwiczenia bierne właściwe, ćwiczenia samo wspomagające, ćwiczenia izometryczne oraz ćwiczenia na przyrządach, tj. rower treningowy, orbit rek, trenażer wioślarski, steper, bieżnia. Podczas projektu w ramach zajęć grupa uczestników wzięła udział w rywalizacji sportowej przygotowanej dla osób niepełnosprawnych zdobywając zaszczytne miejsce na podium ( III miejsce drużynowo ).
Zajęcia odbyły się 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny przez okres 10 miesięcy = 30 godzin zajęć sportowych czyli 20 spotkań po 1,5 godz. Miejsce realizacji zadania był Budynek Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki mieszczący się przy ul. Kościuszki 31 w Ozorkowie, do którego uczestnicy projektu byli dowożeni specjalnie przystosowanych samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Celem głównym zadania była :
- poprawa wydolności organizmu oraz sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozorków
- przygotowanie osób niepełnosprawnych do rywalizacji w zawodach sportowych
Pozostałe cele realizacji zadania – osoby uczestniczące w projekcie :
- rozwinęły zainteresowania sportowe,
- czerpały radość zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach,
- opanowały i przestrzegały podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych,
- podniosły swoją ogólną sprawność i wydolność organizmu,
- wykształciły w sobie potrzebę czynnego wypoczynku w formie indywidualnej,
- wyrobiły w sobie cechy odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny,
- zrozumiały potrzebę dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,
- wykształciły umiejętność działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących,
- wykształciły umiejętność panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa,
- poznały i stosowały nazewnictwo i słownictwo sportowe,
- zapoznały się z przepisami,
- kształciły cechy motoryczne : szybkość, zwinność, siłą, wytrzymałość,
- stosowały nabyte wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw,
- wyrabiały nawyk do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.
Postawione i założone cele zostały osiągnięte poprzez udział w zajęciach sportowych zorganizowanych podczas projektu pt. „Warsztatowy Klub Sportowy” oraz możliwości uczestnictwa w rywalizacji sportowej (zawody sportowe).
Głównym rezultatem naszego projektu był udział osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozorków w zajęciach sportowych, który wpłynął pozytywnie na uczestników projektu, a tym samym przyczynił się do podniesienia sprawności fizycznej oraz przygotował osoby niepełnosprawne do rywalizacji w różnorodnych zawodach sportowych.
Rezultaty zadania :
- Przeprowadzono 20 zajęć sportowych dla 10 osób niepełnosprawnych (30 godzin zajęć) z terenu Gminy Ozorków
- Nastąpiła poprawa wydolności organizmu oraz sprawności fizycznej 10 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozorków biorących udział w zawodach sportowych
- Rozwinięto zainteresowanie sportowe  wśród 10 osób niepełnosprawnych
Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie.
Definicja sportu osób niepełnosprawnych rozróżnia sport rekreacyjny od wyczynowego. W związku z tym aktywność sportowa osób niepełnosprawnych rozumiana jest jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej, której głównym założeniem jest utrzymanie bądź poprawa sprawności funkcjonalnej.
W przypadku wielu dysfunkcji narządu ruchu, aktywność fizyczna zalecana jest jako forma usprawniania. I tak też należy traktować sport rekreacyjny, gdzie głównym celem jest poprawa wydolności organizmu, samodzielności i szeroko rozumianej sprawności fizycznej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sportowców niepełnosprawnych, gdzie rekreacje zastępuje regularny trening, a Cel jest jeden: poprawa osiąganych wyników.
Podstawową różnicą pomiędzy sportem osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych jest superindywidualizacja. W sporcie osób pełnosprawnych spotkać się można z określeniem indywidualizacji treningu, które określa dobór obciążeń i parametrów treningowych do możliwości zawodnika. Natomiast określenie superindywidualizacja, poza doborem do możliwości zawodnika obejmuje także stopień niepełnosprawności zawodnika, a także predyspozycje do konkretnej dyscypliny sportowej.
Wspólnym mianownikiem są natomiast obciążenia treningowe, rozumiane jako intensywność wysiłku oraz jego objętość. W większości przypadku obciążenia te są mniejsze w sporcie osób niepełnosprawnych, ale wpływ obciążenia na organizm powinien być taki sam jak u osób pełnosprawnych. Ważnym elementem każdej sesji treningowej w sporcie osób niepełnosprawnych powinien być czas poświęcony na rehabilitację kierunkową na dysfunkcję. Nie jest to typowe tylko dla sportu osób niepełnosprawnych, gdyż coraz częściej również w sporcie osób pełnosprawnych wplatane są elementy postępowania rehabilitacyjnego.
Sport osób niepełnosprawnych od początku stawiał na pierwszym miejscu aspekt zdrowotny, rozumiany jako poprawa wydolności i sprawności. Równie ważnym czynnikiem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych, a także zmotywowanie osób do podjęcia działania i przełamywania barier.